حدود پنج متر از کامپیوتر فاصله بگیر.بعد به این عکس نگاه کن.(منبع:وب راه روشن)